• БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛИЙН
    АГУУЛГА

  • ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ
    ШААРДЛАГА

Шинэ дугаарт

Боловсрол судлал сэтгүүлийн хамгийн сүүлд хэвлэгдэн гарсан дугаарын агуулга тэдгээрийн талаарх мэдээлэл

БАГА АНГИЙН СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТ, ҮР ДҮН (Математикийн хичээлийн жишээн дээр)

Энэхүү өгүүлэлд бага ангийн суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний онцлогийг тодруулахын зэрэгцээ бага ангийн математикийн хи...

12/25/2020

ДУНД СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН УХААНЫ СУРГАЛТАД ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (Тонглио хот дахь монгол дунд сургуулийн жишээн дээр)

Өнөөгийн байдлаар боловсролыг хөгжүүлэх олон улсын чиг хандлага, Хятад улсын боловсролын бодлого шинэчлэл, боловсролыг ч...

12/25/2020

БИЗНЕС, УДИРДЛАГА, ЭРХ ЗҮЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ, ЗАРИМ ҮР ДҮН

Их, дээд сургуулийн “Бизнес, удирдлага, эрх зүй” мэргэжлийн чиглэлийн 124 хөтөлбөрт хийсэн хөндлөнгийн үнэлг...

12/25/2020