• БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛИЙН
    АГУУЛГА

  • ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ
    ШААРДЛАГА

Шинэ дугаарт

Боловсрол судлал сэтгүүлийн хамгийн сүүлд хэвлэгдэн гарсан дугаарын агуулга тэдгээрийн талаарх мэдээлэл

ХҮҮХДИЙН СУРАХ ҮЙЛД ЭХЭЭС ТӨРӨХ ҮЕИЙН БАЙДАЛ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Хүүхдийн өсөлт хөгжлийг багш, сэтгэл судлаач, эмч, физиологич гэх мэт олон салбар шинжлэх ухааны эрдэмтэд судалж байгаа ...

7/16/2020

11-14 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ

Хүүхдийн насны үечлэлийг физиологийн талаас, эрүүл мэндийн талаас, хөдөлмөрийн, хууль эрх зүйн талаас, боловсрол эзэмших...

7/16/2020

БАГА БОЛОВСРОЛЫН НАСНЫ ХҮҮХДИЙН НИЙГЭМШЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА

Боловсролын хүрээлэн 6-21 насны хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн судалгааг хийж, бие бялдар, нийгэмшил, танин мэдэхүйн ...

7/16/2020