• БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛИЙН
    АГУУЛГА

  • ӨГҮҮЛЭЛ НИЙТЛҮҮЛЭХЭД ТАВИГДАХ
    ШААРДЛАГА

Шинэ дугаарт

Боловсрол судлал сэтгүүлийн хамгийн сүүлд хэвлэгдэн гарсан дугаарын агуулга тэдгээрийн талаарх мэдээлэл

ТАЙЛЕРЫН ЗАРЧИМ БА СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

"Сургалтын хөтөлбөр" нь түүний зорилгыг илэрхийлдэг. Хичээлийг эмхэтгэхдээ Боловсролын агуулгыг сонгох, зохион...

4/19/2021

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ КОМПЕТЕНЦИЙН ЗАГВАР

Энэхүү өгүүлэл нь дээд боловсролын байгууллагын сургалт хариуцсан мэргэжилтний компетенцийн загвар боловсруулж, баталгаа...

4/19/2021

ДАЦАНГИЙН СУРГАЛТЫН БҮТЭЦ, ЧИГЛЭЛ

Буддын шашны сүм хийд, мөн сүм хийдийн дэргэдэх шашны сургуулийг дацан гэнэ. Монгол дацан бол тодорхой шинжлэх ухааны бо...

4/19/2021